กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา โคตรโมลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6