กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคมกริช กล่อมปัญญา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายมานพ ศรีจันเทพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1