กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิลานี ศรีมุกดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปภิชญา ดำวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางจุฬารัตน์ ศรีสุนาครัว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิราพร ขยันชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรนิภา แสงคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6