กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจรูญ โพธาราม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3