ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน รร.กุดบากพัฒนศึกษา (อ่าน 23) 09 ต.ค. 63
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessme (อ่าน 20) 02 ต.ค. 63
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา (อ่าน 27) 24 ก.ย. 63
นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (อ่าน 50) 21 ก.ย. 63
การประเมินการปฏิบัติงานของข้ารางการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร (อ่าน 48) 15 ก.ย. 63
อบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด (อ่าน 6) 10 ก.ย. 63
รับมอบชุดไทยจากศิษย์เก่า (อ่าน 33) 10 ก.ย. 63
คุรุสภา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 (อ่าน 4) 09 ก.ย. 63