คณะผู้บริหาร

ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปภิชญา ดำวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายมานพ ศรีจันเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายคมกริช กล่อมปัญญา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรูญ โพธาราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ