พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 
1. การบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม ด้วยระบบคุณภาพและหลักธรมาภิบาล
    โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาและการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
   และจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
4. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและคุณลักษณะพลเมืองดีของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
 
1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาลโดย
    ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการ
     เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
   และครูมืออาชีพ
4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และคุณลักษณะพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21
    ตามที่สถานศึกษากำหนด
7. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน