วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
 

สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

 
ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม