ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล  เดิมเป็นโรงเรียนสร้างคอมวิทยา  สาขาบ้านยวด เปิดทำการเมื่อ เดือนมกราคม ปี 2534 โดยอาศัยที่ประชุมตำบลบ้านยวดเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้องเรียน 36 คน โดยมีนายวีรพล อินทร์กองเป็น ผู้ประสานงาน ต่อมาในปี 2535 ได้รับบริจาคที่ดินจากคุณสุนัน  ศิริบุญมี จำนวน 35 ไร่ อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร จึงได้ย้ายมาอยู่ ที่แห่งใหม่และเปิดทำการสอน จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ทั้งสิ้น 7 ห้องเรียน โดยใช้อาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝก เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายปั่น  ชุมคำน้อย เป็นผู้ประสานงานสาขา ปี 2546 ได้รับบริจาดที่ดินเพิ่มเติมจาก คุณไพวัลย์ ธาตุวิลัย เพิ่มอีกจำนวน 3 ไร 3 งาน จึงทำให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น เป็น 38 ไร่ 3 งาน ปีการศึกษา 2537 ได้รับบริจาก อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง  บ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ  เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท จากคุณ ธนพล คุณอรทัย ธนชัยอารีย์ ในปี พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ และตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียน ยิ่งยวดพิทยานุกูล พร้อมได้อนุมัติ งบประมาณสร้างอาคารเรียน ถาวร แบบ  บส.ก , บส.ข , บส.ค  จำนวน 3 หลัง และแต่งตั้งให้นายสุรพล วงศ์คำจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน